Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Zaktualizowane dokumenty (Wersja 3z):
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
– Biznesplan (wersja 3z)
– Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) obowiązuje od 11 lipiec 2018 r.
– Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
WoP_19_2_IW_4z_20190530 – wniosek o płatność
Kopia WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530 – dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących

Kopia Spr_z__real_BP – sprawozdanie z realizacji biznensplanu

ISpr_z_real_BP_P – instrukcja do sprawozdania

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
————————————————————————————————

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji – Budowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej